Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De website wordt u aangeboden door Daya for Gaia. Aan het gebruik van de website zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

 1. De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan niet beschouwd worden als vervanging van een consult van een huisarts of specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met uw huisarts of overleg het met Daya for Gaia.
 2.  Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor verwerking die valt binnen de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Daya for Gaia voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

 1. Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
 2.  Indien Daya for Gaia constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Daya for Gaia zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Daya for Gaia zonder waarschuwing ingrijpen.
 3. Indien naar het oordeel van Daya for Gaia hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Daya for Gaia of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Daya for Gaia gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 4.  Daya for Gaia is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Daya for Gaia gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 5. Daya for Gaia behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1.  Daya for Gaia onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Daya for Gaia dit uitvoeren als het aantal bezoekers laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
 2.  Daya for Gaia mag van tijd tot tijd de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Daya for Gaia of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Daya for Gaia, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 1.  Daya for Gaia mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 2.  Daya for Gaia zal de wijzigingen of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
 3.  Daya for Gaia zal de prijzen van de voorouderheling, kindertherapie en ademcoaching aanpassen indien nodig.

Artikel 6. Overige bepalingen

 1.  Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2.  Daya for Gaia is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 3.  Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.

Artikel 7. Overeenkomsten en afspraken.

 1. Op het moment dat u als klant bij Daya for Gaia aanmeldt en binnenkomt gaat u akkoord met de geldende tarieven voor voorouderheling, kindertherapie en ademcoaching.
 2. Op het moment dat u als klant bij Daya for Gaia binnenkomt, bent u verplicht het totale bedrag van de intake of sessie te betalen, ook als u zelf ruim binnen de afgesproken tijd vertrekt, tenzij er een geldige reden ervoor is. 
 3.  Als u een intake heeft gehad en het niet naar u tevredenheid was, of dat u besluit niet verder te gaan bent u verplicht het volledige bedrag van de intake te betalen.

Artikel 8 Afzeggen of verplaatsen van afspraken.

 1. Afspraken die minder dan 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, zonder een geldige reden, worden voor 50% in rekening gebracht.

Artikel 9 Betalingen

 1. Betalingen kunnen gedaan worden via tikkie, factuur of via contante betaling.
 2. Facturen en tikkie dienen binnen 14 dagen betaald worden op de rekening van Daya for Gaia tnv D. Elzenga
 3.  Als de facturen en tikkie niet binnen 14 dagen betaald zijn, dan volgt er een herinnering. Na 30 dagen volgt een tweede herinnering. Na 1,5 maand wordt de evt al gemaakte afspraak geannuleerd en wordt een incassobureau overwogen. 

 Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten binnen Daya for Gaia geschiedt op eigen initiatief en zijn voor eigen risico.
 2. Opdrachtnemer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de opdrachtgever verstrekt zijn.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een ceremonie of coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 7. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.